Telemetrie - UNION Servis Praha

Přejít na obsah

Telemetrie

Telemetrie - dálkový přenos dat

Zajišťujeme přenosy dat ze snímačů fyzikánlích veličin ( tlak, hmotnost, obsah, hladina, průtok, výkon a pod. )
do dispečerských center a jejich následnou archivaci, a vizualizací.
Systém telemetrie se skládá z jednotlivých měřících stanic na straně zákazníků vybavených vhodným komunikačním zařízením (JTS, GPRS, Wifi, ethernet  a pod.), které buď pasivně nebo aktivně komunikuje s nadřazenou stanicí.
Jako dispečerské pracoviště slouží běžný osobní počítač uživatele s připojením na internet.
Kromě dispečerského pracoviště lze telemetrii provozovat i na dalších zařízeních ( PC, tablet, mobilní telefon ).

Nabízíme:

 • komplexní dodávku telemetrických systémů vč. softwarového vybavení dispečerských pracovišť , měřících stanic , komunikačních prostředků

 • dodávky jednoduchých-levných jedno účelových telemetrických systémů

 • komplexní servisní správu systémů vč. kalibrace snímačů a provozní údržby


Telemetrický systém - příklad využití:

Dálkové sledování hmotnostního obsahu zkapalněných plynů a odebraného množství v kryogenních zásobnících.
Popis funkce:
Instalované zařízení umožňuje dálkové sledování hmotnostního obsahu surovin v zásobnících.
Zařízení lze přispůsobit specifickým požadavkům zákazníka pro libovolnou surovinu nebo fyzikální veličinu ( tlak, hmotnost, obsah, hladina, průtok, výkon a pod. )

Sledování těchto údajů může být realizováno následujícími způsoby:

 • přímo na operátorském pracovišti odběratele plynu (kabel / bezdrátový přenos)
 • na dispečerském pracovišti dodavatele suroviny (bezdrátový přenos)
 • na mobilním zařízení (dispečera/zákazníka)
 • kombinací těchto způsobů

Při sledování na operátorském pracovišti je přenos dat kontinuální, při přenosu na centrální dispečerské stanoviště je  načítání údajů z paměti podstanice prováděno zpravidla 6x za den. Přenášená data jsou pak zpracovávána a vyhodnocována pomocí uživatelského software.

Na základě těchto údajů může dispečer sledovat:

 • aktuální stav každého zásobníku
 • četnost plnění zásobníků
 • průběh spotřeby suroviny (kapaliny, plynu) v závislosti na čase
 • predikci časového úseku do dalšího plnění v závislosti na průměrném odběru

Archivovaná data jsou prezentována formou tabulek, grafů a tiskových sestav. Při dosažení limitní hodnoty množství kapaliny v zásobníku je dispečer na tuto skutečnost vizuálně upozorněn v dostatečném předstihu, aby bylo možno včas zajistit distribuci suroviny.  

Ukázky software:
           


Vybrané reference
č.
Název reference
1
O2 Telefónica Czech republic a.s.
Systém dálkového monitoringu odběrů el. energie, dieselagregátů a regulace čtvrthodinového maxima na automatických telefonních ústřednách v České republice
2
SIAD Group
SIAD Platinum - systém pro optimalizaci provozu kapalného zásobování
Dodávka systému pro dálkové sledování hmotnostního obsahu kapalných plynů v kryogenních zásobnících v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Rakousku a Polsku
Kontakt
UNION Praha s.r.o. Cukrovarská 983 , 196  00 , Praha 9 , unionservis@iex.cz
IČO: 26457075 , DIČ: CZ26457075 , BANKOVNÍ SPOJENÍ KB: 51-2435740277/0100
tel: +420 251 010 134 , fax: +420 251 010 156
Union Servis Praha s.r.o.
Union Servis Praha s.r.o
Návrat na obsah